Obraz Ładujący

Regulamin uczestnictwa w zajęciach:

 1. Zajęcia przeprowadzane są pod stałym nadzorem prowadzących.
 2. Program zajęć dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Uzyskanie szczegółowych informacji wymaga skontaktowania się mailowego lub telefonicznego z organizatorem.
 3. Zajęcia odbywają się w placówkach, terminach i godzinach, o których organizator informuje drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Zajęcia z przyczyn niezależnych od organizatora mogą zostać odwołane np. choroba prowadzącego, brak wolnych klas w godzinach zajęć.
 5. Do dwóch nieobecności uczestnika na zajęciach obowiązuje brak zwrotu pieniędzy. W przypadku większej liczby nieobecności zwrot pieniędzy ustalany jest indywidualnie zgodnie z ilością owych nieobecności.
 6. Rodzic/opiekun zapisujący dziecko oświadcza, że dziecko nie posiada dysfunkcji zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach, a także że poziom umiejętnościspołecznych oraz zasad dobrego zachowania dziecka jest wystarczający do uczestniczenia w zajęciach grupowych.
 7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
 8. a)  bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia

  b)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów prawa

  c)  poszanowania cudzej własności (w tym mienia szkoły, w której odbywają się zajęcia oraz sprzętu należącego do organizatora)

  d)  nieopuszczania miejsca odbywających się zajęć bez wiedzy i zgody prowadzącego

 9. Każdy uczestnik ma prawo do:
 10. a)  aktywnego uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie kursu

  b)  korzystania z wiedzy i doświadczenia prowadzącego zajęcia

  c)  korzystania z udostępnionego sprzętu

 1. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad regulaminu przez uczestnika zajęć organizator powiadamia o tym fakcie opiekuna. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa może zostać usunięty z zajęć. W powyższym wypadku organizator nie zwraca należności za pozostałą część zajęć.
 2. Rodzic/opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć prowadzący lub inna osoba wskazana przez organizatora robiła zdjęcia, filmy uczestnikom zajęć w celu umieszczenia ich np. na stronie internetowej.
 3. W przypadku braku zgody rodzic/opiekun jest zobowiązany złożyć oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Opłatę za kurs rodzic/opiekun ureguluje w terminie zgodnym z harmonogramem otrzymanym drogą mailową.