Obraz Ładujący

§1
Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Asy Programowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 48/211, 02-495, Warszawa, NIP: 522-30-80-843, REGON: 366286346, KRS: 0000657338 wpisaną do rejestru sądu rejonowego dla m. stołecznego Warszawa ,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Asy Programowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 48/211, 02-495, usług w postaci szkoleń realizowanych za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem https://asyprogramowania.pl, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest
  dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 3. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która świadczona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

§2
Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca – Asy Programowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 48/211, 02-495, Warszawa, NIP: 522-30-80-843, REGON: 366286346, KRS: 0000657338 wpisaną do rejestru sądu rejonowego dla m. stołecznego Warszawa ,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Telefon: 503 070 561, E-mail: biuro@asyprogramowania.pl
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik szkolenia – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia lub Usługi e-learning.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszym Regulamin.
 5. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem https://asyprogramowania.pl.


§3
Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na organizacji, przeprowadzaniu i udostępnianiu szkoleń e-learning (szkolenia on-line). Dane które musi podać Usługobiorca podczas zakładania konta to to: Login, Hasło, Imię, Nazwisko, E-mail, telefon;
 2. Korzystanie z Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie (założenia konta). Podczas procedury realizacji zakupu Usługi Usługobiorca akceptuje treść niniejszego Regulaminu, a w razie wprowadzenia zmian w Regulaminie również każdorazowe zmiany. Nie zaakceptowanie niniejszego Regulaminu lub brak akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu z chwilą rejestracji uniemożliwia dalsze korzystanie z serwisu, w tym zakup Usług.
 3. Serwis w ramach świadczonych za jego pomocą Usług zawiera szkolenia płatne,które mogą zostać zakupione przez zalogowanego Usługobiorcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji szkoleń w każdym czasie, a w szczególności w merytorycznie uzasadnionych przypadkach (zmiany przepisów, itp.). Usługodawca ma prawo dokonywać korekty informacji, materiałów i danych zamieszczonych w serwisie w każdym czasie.
 5. Usługodawca ma prawo wykonywania prac technicznych i innych informatycznych w zakresie serwisu, co może wiązać się z chwilowymi utrudnieniami lub nawet brakiem dostępu do serwisu. W przypadku planowanych prac Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach i możliwych utrudnieniach, które się z nimi mogą wiązać. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w w/w zakresie.


§4
Zawarcie umowy o świadczenia Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług w postaci świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę płatności za zakupione przez Usługobiorcę szkolenie.
 2. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi e-learning poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.


§5
Okres i sposób świadczenia Usług

 1. Udzielenie dostępu do Usługi, a co za tym idzie do treści zakupionego szkolenia następuje bez możliwości utrwalenia tej treści na dysku Usługobiorcy lub w jakikolwiek inny sposób.
 2. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępiewarunkowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1341 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę. Udzielenie Usługobiorcy dostępu do szkolenia następuje niezwłocznie po
  zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy.
 3. Dostęp do szkolenia udzielany jest przez Usługodawcę od momentu wskazanego w ust. 2 powyżej na okres nieoznaczony, jednakże Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług e-learning w każdym czasie.
 4. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług e-learning przez Usługodawcę dostęp do szkolenia wygasa. W takim przypadku Usługodawca zwraca Usługobiorcy wpłacone wynagrodzenie stosunkowo do niewykorzystanej przez Usługobiorcę Usługi e-learningu albo za zgodą Usługobiorcy proponuje mu inne szkolenie z zakresu Usługi e-learningu świadczonej przez Usługodawcę.
 5. Niewykorzystanie przez Usługobiorcę szkolenia w okresie dostępności Usługi elearning z przyczyn nieleżących po stronie Usługobiorcy nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Usługobiorcy wobec Usługodawcy, w tym w szczególności nie stanowi podstawy do zwrotu Usługobiorcy wpłaconego wynagrodzenia.
 6. Potwierdzeniem skorzystania z Usługi e-learningu, a co za tym idzie odbycia szkolenia w pełnym zakresie jest certyfikat albo innego rodzaju zaświadczenie/informacja udzielana przez Usługodawcę, przy czym uzyskanie tego rodzaju certyfikatu/zaświadczenia/informacji nie pozbawia Usługobiorcy dostępu do odbytego i zakończonego szkolenia, jeżeli takie szkolenie
  jest przez Usługodawcę udostępniane, ale wyłącza roszczenia nabywcy określone w par. 5 pkt 5 regulaminu z tytułu niewykorzystania Usługi e-learningu.


§6
Zasady zakupu i dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. W celu dokonania zakupu Usługi Usługobiorca powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  ● zarejestrowanie się w Serwisie (założenie indywidualnego konta Usługobiorcy) poprzez podanie następujących danych: login, hasło, imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu.
  ● potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w nadesłany przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link weryfikacyjny,
  ● dodanie do koszyka wybranych Usług, które Usługobiorca zamierza zakupić,
  ● zatwierdzenie akceptacji warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego checkboxa na stronie internetowej Serwisu,
  ● wybór rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego checkboxa na stronie internetowej Serwisu. W przypadku wyboru Faktury VAT Usługobiorca może zaznaczyć “Zgadzam się na wysłanie faktury drogą elektroniczną”
  ● podanie danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia dokumentu sprzedaży,
  ● wybór metody płatności (przelew elektroniczny z wybranego banku, przelew tradycyjny, przelew z konta PayU)
  ● ostateczne złożenie w Serwisie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. W tym kroku Usługobiorca przechodzi do podsumowania, w którym zawarte są wszystkie informacje z poprzednich kroków. W tym miejscu Usługobiorca może również jeszcze cofnąć się do poprzednich etapów składania zamówienia lub ostatecznie zatwierdzić zakup.
  ● dokonanie płatności za zamówione towary zgodnie z wybraną przez Usługobiorcę formą płatności.
 2. Usługobiorca dokonuje opłat za pośrednictwem serwisu www.payu.pl. Zasady realizacji płatności za pośrednictwem serwisu www.payu.pl w tym zasady bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Serwisie oraz transmisji danych, zostały określone w regulaminach dostępnych pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy- i-informacje.


§7
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies. W takim przypadku Usługobiorca otrzyma odrębny komunikat.


§8
Określenie praw i obowiązków stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz Uczestnika szkolenia Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Usługobiorcom oraz Uczestnikom szkolenia podczas świadczenia Usług e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego, a wyłączne prawa autorskie do w/w materiałów przysługują wyłącznie Usługodawcy. Usługobiorca oraz Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z w/w materiałów jedynie w ramach i wcelu korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wszelkie pozostałe działania Usługobiorcy oraz Uczestnika szkolenia, w tym w szczególności kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania z w/w materiałów wykraczające poza wykorzystywanie w/w materiałów dla celów korzystania z Usługi jest zabronione.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do Usługi, w tym w szczególności do szkolenia Usługobiorcy i/lub Uczestnikowi szkolenia, jeśli którykolwiek z tych podmiotów korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Usługobiorca Usługi, dokonując rejestracji wyraża odrębnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z Usługodawcą powiązanych i/lub współpracujących. Zgoda Usługobiorcy może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 8. Usługodawca zastrzega, że materiały i treści szkoleniowe będące przedmiotem Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, a w przypadku podjęcia przez Usługobiorcę decyzji lub innych czynności w oparciu o materiały i treści szkoleniowe, Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
 9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę oraz przez każdego Uczestnika szkolenia.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż https://asyprogramowania.pl do których linki zawarto w  Serwisie i których administratorem nie jest Usługodawca.


§9
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorcy

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, który przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako RODO).
 2. Usługodawca jako administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania usług e-learning, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub też w celu ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy z tytułu korzystania z usługi e-learning wsposób niezgodny z prawem i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania niniejszej usługi. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania usługi.
 3. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorcy przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Usługodawcy dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych jest Usługodawca, tj. Asy Programowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 48/211 oraz, że zapoznał się z informacjami przekazywanymi mu przez Usługodawcę zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO.
 6. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane do momentu przekazania do Usługodawcy informacji o zakończeniu korzystania z usług e-learning lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy. Dane Usługobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. W celu prawidłowej realizacji płatności dane osobowe przekazywane przez Usługobiorców Usługodawcy będą udostępniane przez Usługodawcę PayU S.A.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie co do polityki plików cookies zastosowanie mają postanowienia prowadzonej przez Sprzedającego polityki plików cookies znajdującej się pod adresem: www.asyprogramowania.pl.


§ 10
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług, odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jakie szkolenie zostało udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu www.asyprogamowania.pl
 2. Usługobiorcy nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy od chwili udostępnienia mu szkolenia.
 3. Usługobiorcy będącemu Konsumentem, dalej zwanego „Konsumentem”przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bezponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub też na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Każdą z w/w form Usługodawca uznaje za w pełni wiążącą.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi poprzez przesłanie na e-mail (podany przez Usługobiorcę będącym Konsumentem przy zawieraniu umowy lub inny adres e-mail, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą i Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Po udostępnieniu Konsumentowi szkolenia w serwisie asyprogramowania.pl i uzyskaniu przez Usługodawcę informacji, że Konsument rozpoczął korzystanie z Usługi e-learning lub z Usługi e-learning skorzystał, odstąpienie przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usługi e-learning nie jest możliwe.
 9. Reklamacje odnośnie Usługi Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy, jak również w formie zgodnej z § 11 ust. 3 poniżej.
 10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub informacji przesłanej zgodnie z § 11 ust. 3 poniżej przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym przesłanym zgodnie z § 11 ust. 3 poniżej.
 11. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 11
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie.Wiążąca wersja Regulaminu zamieszczana jest pod adresem: www.asyprogramowania.pl
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zmianie i o zamieszczeniu nowej wiążącej wersji Regulaminu pod adresem: https://asyprogramowania.pl . Odmowa zaakceptowania zmian w Regulaminie przez Usługobiorcę automatycznie oznacza rezygnację z korzystania z Usługi. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy w celu usunięcia konta Usługobiorcy z serwisu, a Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy żadne roszczenia.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia kierowane do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@asyprogramowania.pl, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2021 r.